เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
20 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว 3875 แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2564 ที่ นบ 0023.3/ว 3834 การแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2564 ที่ นบ 0023.3/ว 3852 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว 855 โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2564 นบ 0023.2/ว 187 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 10/2564 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
18 ต.ค. 2564 นบ0023.3/ว3846 การสำรวจข้อมูลความพร้อมและความประสงค์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
18 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว 3845 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) กรณีเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
18 ต.ค. 2564 นบ0023.2/ว3843 การดำเนินการทางวินัยตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการไปแล้ว (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
18 ต.ค. 2564 นบ 0023.1/ว 3819 ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ในการเสนอรายชื่อ เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในงาน "เทียนส่องใจ" เนื่องในวันเอดส์โลกประจำปี 2564 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
18 ต.ค. 2564 นบ 0023.3/ว 833 ขอความอนุเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2563 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
Share on Line
Share on Pinterest