เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

โครงการบำบัดน้ำเสียจากต้นทางในครัวเรือน ..ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางสีทอง

โครงการบำบัดน้ำเสียจากต้นทางในครัวเรือน ..ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางสีทอง

โครงการบำบัดน้ำเสียจากต้นทางในครัวเรือน ..ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางสีทอง โดยท่านวันชัย วันชาญเวช นายกเทศมนตรี ท่านปภาภัค นวลมณี ปลัดเทศบาล คุณหมอนพรัตน์ ภู่เสือ ผอ.กองสาธารณสุขฯ คุณหมอรัชตา ธีรโชติชาตรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกองสาธารณสุขฯ และทีมงานฯ ยังคงเดินหน้าให้ฟรีจุลินทรีย์ชีวภาพ เพื่อช่วยรณรงค์บำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง วันนี้กระบวนการมีส่วนร่วมในโครงการฯ ยังได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากทีมผู้ปฏิบัติจากโครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร..ในความเตรียมพร้อมของการให้ที่ไม่มีสิ้นสุด..

Share on Line
Share on Pinterest