เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณี มีแรงงานต่างด้าว/บุคคลที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ปฏิบัติงานใน "ตลาด"

Share on Line
Share on Pinterest