เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

นายกเทศมนตรีตำบลบางสีทอง ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนนทบรี ผ่านระบบ Zoom

Share on Line
Share on Pinterest