เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

นายกเทศมนตรีตำบลบางสีทอง ร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลบางสีทอง ชุดที่ 1 ออกดำเนินการเทน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพ (EM) ลงในลำคลองต่าง ๆ จำนวน 8 คลอง ในพื้นที่เทศบาล เพื่อปรับสภาพน้ำให้คงมีคุณภาพที่ดีต่อไป

Share on Line
Share on Pinterest