เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

กองช่างเทศบาลตำบลบางสีทอง ชุดที่ 2 ออกดำเนินการตัดหญ้าทำความสะอาดเก็บวัชพืช คลองนายอำนวย หมู่ที่ 3 เพื่อความสะอาดเรียบร้อย

Share on Line
Share on Pinterest