เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในฐานะนายทะเบียนกลาง ประชุมให้ความรู้ด้านกฎหมายต่าง ๆ ที่ควบคุมกำกับดูแลสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้กับเทศบาลตำบลบางสีทอง ในฐานะนายทะเบียนประจำท้องที่ ซึ่งมีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล จำนวน 8 สมาคม ณ ห้องประชุมเทศ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในฐานะนายทะเบียนกลาง ประชุมให้ความรู้ด้านกฎหมายต่าง ๆ ที่ควบคุมกำกับดูแลสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ให้กับเทศบาลตำบลบางสีทอง ในฐานะนายทะเบียนประจำท้องที่ ซึ่งมีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล จำนวน 8 สมาคม ณ ห้องประชุมเทศ

   

Share on Line
Share on Pinterest