เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำคลองวัดไทร คลองธรรมบาล คลองวัดรวก และคลองตาหมอวัน ประจำเดือน มิถุนายน ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำคลองวัดไทร คลองธรรมบาล คลองวัดรวก และคลองตาหมอวัน ประจำเดือน มิถุนายน ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำคลองวัดไทร คลองธรรมบาล คลองวัดรวก และคลองตาหมอวัน ประจำเดือน มิถุนายน ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ

Share on Line
Share on Pinterest