เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

กิจกรรมออกตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร สำรวจข้อมูลการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และประชาสัมพันธ์ลดการใช้ถุงพลาสติก ในเขตเทศบาลตำบลบางสีทอง

กิจกรรมออกตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร สำรวจข้อมูลการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และประชาสัมพันธ์ลดการใช้ถุงพลาสติก ในเขตเทศบาลตำบลบางสีทอง

กิจกรรมออกตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร สำรวจข้อมูลการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และประชาสัมพันธ์ลดการใช้ถุงพลาสติก ในเขตเทศบาลตำบลบางสีทอง

Share on Line
Share on Pinterest