เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

เทศบาลตำบลบางสีทองและอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ดำเนินการดูแลทำกายภาพให้กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามโครงการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (long term care) ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางสีทอง ศูนย์วัดรวกและศูนย์วัดโคนอน. 25 มี

Share on Line
Share on Pinterest