เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

มาตราการการตรวจคัดกรองประชาชนผู้มาติดต่อและเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสำนักงาน

มาตราการการตรวจคัดกรองประชาชนผู้มาติดต่อและเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสำนักงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางสีทอง ดำเนินการตรวจคัดกรอง ราชการ และเจ้าหน้าที่ ก่อนเข้าสำนักงาน ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

Share on Line
Share on Pinterest