เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

รางวัลเครือข่ายดีเด่น อันดับ 1 โครงการพัฒมนาเครือข่ายอนุรักษ์ฟื้นฟูคุณภาพน้ำคูคลอง

รางวัลเครือข่ายดีเด่น อันดับ 1 โครงการพัฒมนาเครือข่ายอนุรักษ์ฟื้นฟูคุณภาพน้ำคูคลอง

 

จังหวัดนนทบุรี

ขอมอบโล่เกียรติคุณนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

เครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักา์โลกตำบลบางสีทอง

อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ได้รับรางวัลเครือข่ายดีเด่น อันดับ 1 

โครงการพัฒมนาเครือข่ายอนุรักษ์ฟื้นฟูคุณภาพน้ำคูคลอง และลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดนนทบุรี

ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Share on Line
Share on Pinterest