เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

การส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน : ITA 2564

 

การส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน : ITA 2564

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

O3 อำนาจหน้าที่

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

O7  ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A

O9 Social Network

การดำเนินงาน

O10 แผนดำเนินงานประจำปี

O11 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานรอบ 6 เดือน

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลบางสีทอง

O17 E-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19 รายงานการกำกับติดตาม

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28 รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O31 ข้อมูลเชิงสถิติแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงของผู้บริหาร

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงความทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

O39 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O41 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน

O42 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43 การดำเนินการตามมาตราการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

ข้อ

ประเด็นการตรวจ  

URL

คำอธิบาย

ข้อมูลพื้นฐาน

  O1           โครงสร้างหน่วยงาน                    1.http://bangsithong.go.th/public/board/data/index/menu/86  1.แผนผังองค์กรรวม
 2.http://bangsithong.go.th/public/person/data/chart/structure_id/5/menu/87  2.คณะผู้บริหาร(อยู่ระหว่างการดำเนินงานของ กกต. ประจำจังหวัดนนทบุรี)
 3.http://bangsithong.go.th/public/person/data/chart/structure_id/6/menu/89  3.สมาชิกสภา(อยู่ระหว่างการดำเนินงานของ กกต. ประจำจังหวัดนนทบุรี)
 4.http://bangsithong.go.th/public/person/data/chart/structure_id/7/menu/88  4.ผู้บริหารส่วนราชการ
 5.http://bangsithong.go.th/public/person/data/mono/structure_id/8/menu/42  5.สำนักปลัดเทศบาล
 6.http://bangsithong.go.th/public/person/data/mono/structure_id/9/menu/43  6.กองคลัง
 7.http://bangsithong.go.th/public/person/data/mono/structure_id/10/menu/44  7.กองช่าง
 8.http://bangsithong.go.th/public/person/data/mono/structure_id/13/menu/181  8.กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
 9.http://bangsithong.go.th/public/person/data/mono/structure_id/19/menu/70   9.กองสวัสดิการและสังคม
 10.http://bangsithong.go.th/public/person/data/mono/structure_id/11/menu/69  10.กองการศึกษา
 O2    ข้อมูลผู้บริหาร  1.http://bangsithong.go.th/public/person/data/chart/structure_id/5/menu/87  1.คณะผู้บริหาร (อยู่ระหว่างการดำเนินงานของกกต. ประจำจังหวัดนนทบุรี)
 2.http://bangsithong.go.th/public/person/data/chart/structure_id/6/menu/89  2.สมาชิกสภา (อยู่ระหว่างการดำเนินงานของกกต. ประจำจังหวัดนนทบุรี)
 3.http://bangsithong.go.th/public/person/data/chart/structure_id/7/menu/88  3.ผู้บริหารส่วนราชการ
     O3             อํานาจหน้าที่  http://bangsithong.go.th/public/board/data/index/menu/86 อำนาจหน้าที่ตามกฏหมายของเทศบาลตำบลบางสีทอง
   O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน    http://bangsithong.go.th/public/plan/data/plan/plan_category_id/11/menu/58 แสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่ใช้บังคับควบคุมในปี 2564 ประกอบด้วย แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2564 และแผนดำเนินงานพ.ศ.2564
 O5     ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน  1.http://bangsithong.go.th/public/contact/data/index/menu/122  1.เมนูติดต่อ
 2.http://bangsithong.go.th/public/contact/data/index/menu/122  2.Facebook
 O6     กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  1.http://bangsithong.go.th/public/rss/data/law/menu/66  1.พระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา
 2.http://bangsithong.go.th/public/rss/data/rules/menu/67  2.กฎ ระเบียบ และประกาศกระทรวง
 O7     ข่าวประชาสัมพันธ์  1.http://bangsithong.go.th/public/news/data/list/menu/132  1.ข่าวประชาสัมพันธ์
 2.http://bangsithong.go.th/public/activity/data/list/menu/141  2.กิจกรรม
 O8   Q&A    1.http://bangsithong.go.th/public/webboard/data/index/menu/105  1.กระดานกระทู้
 2.http://bangsithong.go.th/public/complaint/data/index/menu/124 2.รับเรื่องราวร้องทุกข์
 O9     ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน  1.http://bangsithong.go.th/public/contact/data/index/menu/122 ช่องทางFacebook
 O10      แผนดำเนินงานประจำปี   1.http://bangsithong.go.th/public/plan/data/plan/plan_category_id/5/menu/58 แผนการดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงานที่บังคับใช้ในปี2564
O11  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน   http://bangsithong.go.th/public/plan/data/plan/plan_category_id/5/menu/58  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนงานประจำปี2564 (ตุลาคม63-ธันวาคม2563 , มกราคม2564-มีนาคม2564)
 O12  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี http://bangsithong.go.th/public/plan/data/plan/plan_category_id/5/menu/58 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี จะต้องมีสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ในรอบปี2563 
 O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   http://bangsithong.go.th/public/performance/data/index/menu/201 คู่มือหรือมาตรฐานของแต่ละส่วนราชการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ        http://bangsithong.go.th/public/reduceperform/data/index/menu/185  การแสดงคู่มือการให้บริการใช้เป็นข้อมูลในการบริการ
 O15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ http://bangsithong.go.th/public/plan/data/plan/plan_category_id/7/menu/58 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
 O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลบางสีทอง   http://bangsithong.go.th/public/reduceperform/data/index/menu/185  ข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการปี2563
 O17  E–Service  http://bangsithong.go.th/public/servicetext/data/index/menu/213   ช่องทางที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับบริการทางเว็บไซค์เทศบาล
 O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  http://bangsithong.go.th/public/news/data/detail/news_id/84/menu/132/page/4  ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 พร้อมรายละเอียด
 O19   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ6เดือน   http://bangsithong.go.th/public/news/data/detail/news_id/84/menu/132/page/4  ข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปี 2564
 O20     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี http://bangsithong.go.th/public/payment/data/payment/payment_category_id/2/menu/47   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
   O21     แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ  1.http://bangsithong.go.th/public/rss/egp/listegp/menu/202  1.เมนูผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564
  แผนการจัดหาพัสดุ   2.http://bangsithong.go.th/public/rss/egp/listegp/menu/202  1.1สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2564
 1.2สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2564
 O22     ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ    http://bangsithong.go.th/public/rss/egp/listegp/menu/202  1.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี จะต้องมีสรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของ หน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของ ปีที่ผ่านมา
 2. เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564
 O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน2564  http://bangsithong.go.th/public/payment/data/payment/payment_category_id/3/menu/47  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน2564
 O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563  http://bangsithong.go.th/public/payment/data/payment/payment_category_id/3/menu/47  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
  O25    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี2564-2566    http://bangsithong.go.th/public/rescue/data/index/menu/150  การประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากรปี2564-2566 เป็นการแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
 O26      การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนบริหารการทรัพยากรบุคคล   http://bangsithong.go.th/public/rescue/data/index/menu/150  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนบริหารการทรัพยากรบุคคล  http://bangsithong.go.th/public/rescue/data/index/menu/150  การพัฒนาบุคลากร
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนบริหารการทรัพยากรบุคคล   http://bangsithong.go.th/public/rescue/data/index/menu/150  การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนบริหารการทรัพยากรบุคคล  http://bangsithong.go.th/public/rescue/data/index/menu/150  การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนบริหารการทรัพยากรบุคคล  http://bangsithong.go.th/public/rescue/data/index/menu/150 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนบริหารการทรัพยากรบุคคล  http://bangsithong.go.th/public/rescue/data/index/menu/150   นโยบายด้านคุณธรรมการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร
     O27       หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  http://bangsithong.go.th/public/rescue/data/index/menu/150 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  http://bangsithong.go.th/public/rescue/data/index/menu/150   การสรรหาบุคลากรเพื่อแต่งตั้ง
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   http://bangsithong.go.th/public/rescue/data/index/menu/150  แผนการพัฒนาบุคลากร
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   http://bangsithong.go.th/public/rescue/data/index/menu/150  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 O28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคคลประจำปี 2563     http://bangsithong.go.th/public/rescue/data/index/menu/150
  
  การรายงานผลตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลตามปี 2563
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  http://bangsithong.go.th/public/antifraud/data/index/menu/209  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต http://bangsithong.go.th/public/antifraud/data/index/menu/209  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจาปี http://bangsithong.go.th/public/antifraud/data/index/menu/209  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจาปี
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  http://bangsithong.go.th/public/antifraud/data/index/menu/209   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซค์
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม http://bangsithong.go.th/public/antifraud/data/index/menu/209   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการวางแผน การดำเนินการและการติดตามผลประเมินต่างๆ
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  http://bangsithong.go.th/public/antifraud/data/index/menu/209  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารในการแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  http://bangsithong.go.th/public/antifraud/data/index/menu/209   การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการพัฒนาปรับปรุงเพื่อส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
O36 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี   http://bangsithong.go.th/public/riskmanage/data/index/menu/208 การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   http://bangsithong.go.th/public/riskmanage/data/index/menu/208  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี2564
O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  http://bangsithong.go.th/public/strengthening/data/index/menu/203 เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงาน ในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต
O39   แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต  http://bangsithong.go.th/public/antifraud/data/index/menu/209 แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต ปี 2560-2564
O40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน  http://bangsithong.go.th/public/antifraud/data/index/menu/209 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
O41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   http://bangsithong.go.th/public/antifraud/data/index/menu/209  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   http://bangsithong.go.th//UserFiles/File/ITA64/042-ITA64.pdf  เป็นการรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินการของภาครัฐ
O43   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   http://bangsithong.go.th/public/antifraud/data/index/menu/209  เป็นการแสดงผลการดำเนินการ การรายงานผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA ประจำปีงบประมาณ 2563) และการประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
Share on Line
Share on Pinterest