เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

การส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน : ITA 2563

 

การส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน : ITA

ข้อมูลพื้นฐาน

o1 โครงสร้าง
o2 ข้อมูลผู้บริหาร
o3 อำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

 

การประชาสัมพันธ์

o7 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล

o8 Q&A
o9 Social Network

การดำเนินงาน

o10 แผนดำเนินงานประจำปี
o11 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฎิบัติงาน

o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลบางสีทอง
o17 E–Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19 รายงานการกำกับติดตาม
o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  
o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o29 แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

o34 เจตจำนงของผู้บริหาร

o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

o39 แผนการปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 
o41 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

o42 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อ ประเด็นการตรวจ URL คำอธิบาย
ข้อมูลพื้นฐาน
o1 โครงสร้างหน่วยงาน โครงสร้าง 1.แผนผังองค์กรรวม
ข้อมูลผู้บริหาร 2.คณะผู้บริหาร
3.http://bangsithong.go.th/public/person/data/chart/structure_id/6/menu/89 3.สมาชิกสภา
4.http://bangsithong.go.th/public/person/data/chart/structure_id/7/menu/88 4.ผู้บริหารส่วนราชการ
5.http://bangsithong.go.th/public/person/data/mono/structure_id/8/menu/42 5.สำนักปลัดเทศบาล
6.http://bangsithong.go.th/public/person/data/mono/structure_id/9/menu/43 6.กองคลัง
7.http://bangsithong.go.th/public/person/data/mono/structure_id/10/menu/44 7.กองช่าง
8.http://bangsithong.go.th/public/person/data/mono/structure_id/13/menu/181 8.กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
 http://bangsithong.go.th/public/person/data/mono/structure_id/19/menu/70  9.กองสวัสดิการและสังคม
http://bangsithong.go.th/public/person/data/mono/structure_id/11/menu/69 10.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
o2 ข้อมูลผู้บริหาร 1.http://bangsithong.go.th/public/person/data/chart/structure_id/5/menu/87 1.คณะผู้บริหาร
2.http://bangsithong.go.th/public/person/data/chart/structure_id/6/menu/89 2.สมาชิกสภา
3.http://bangsithong.go.th/public/person/data/chart/structure_id/7/menu/88 3.ผู้บริหารส่วนราชการ
o3 อํานาจหน้าที่ 1.http://bangsithong.go.th/public/deputy/data/index/menu/49 1.สำนักปลัดเทศบาล
2.http://bangsithong.go.th/public/finance/data/index/menu/54 2.กองคลัง
3.http://bangsithong.go.th/public/publicwork/data/index/menu/55 3.กองช่าง
4.http://bangsithong.go.th/public/culture/data/index/menu/56 4.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5.http://bangsithong.go.th/public/healthandenvironment/data/index/menu/178 5.กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
6.http://bangsithong.go.th/public/socialwelfare/data/index/menu/57 6.กองสวัสดิการสังคม
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 1.http://bangsithong.go.th/public/plan/data/plan/plan_category_id/3/menu/58 1.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  2.http://bangsithong.go.th/public/plan/data/plan/plan_category_id/6/menu/58

2.แผนพัฒนาท้องถิ่น

  3.http://bangsithong.go.th/public/plan/data/plan/plan_category_id/5/menu/58 3.แผนการดำเนินงาน
  4.http://bangsithong.go.th/public/plan/data/plan/plan_category_id/2/menu/58 4.เทศบัญญัติงบประมาณ
  5.http://bangsithong.go.th/public/plan/data/plan/plan_category_id/1/menu/58 5.รายงานการติดตามผลและประเมินผลต่างๆ
  6.http://bangsithong.go.th/public/plan/data/plan/plan_category_id/7/menu/58 6.รายงานผลจัดการบริการสาธารณะ
o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 1.http://bangsithong.go.th/public/contact/data/index/menu/122 1.เมนูติดต่อ
https://bit.ly/3cgWFGy 2.Facebook
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1.http://bangsithong.go.th/public/rss/data/law/menu/66 1.พระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา
2.http://bangsithong.go.th/public/rss/data/rules/menu/67 2.กฎ ระเบียบ และประกาศกระทรวง
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ 1.http://bangsithong.go.th/public/news/data/list/menu/132 1.ข่าวประชาสัมพันธ์
2.http://bangsithong.go.th/public/activity/data/list/menu/141 2.กิจกรรม
o8 Q&A 1.http://bangsithong.go.th/public/webboard/data/index/menu/105 1.กระดานกระทู้
2.http://bangsithong.go.th/public/complaint/data/index/menu/124 2.รับเรื่องราวร้องทุกข์
o9 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน http://bangsithong.go.th/public/contact/data/index/menu/122  1.Ling QR Code แสดงที่เมนูหน้าแรก
https://bit.ly/3cgWFGy  2.facebook แบนเนอร์แสดงที่หน้าแรก
o10 แผนดำเนินงานประจำปี http://bangsithong.go.th/public/plan/data/plan/plan_category_id/5/menu/58 1.แผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ.2563
http://bangsithong.go.th/public/plan/data/plan/plan_category_id/6/menu/58 2.แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
3.http://bangsithong.go.th/public/plan/data/plan/plan_category_id/2/menu/58 3.เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2563
o11 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน  http://bangsithong.go.th/public/plan/data/plan/plan_category_id/5/menu/58  
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี http://bangsithong.go.th/public/plan/data/plan/plan_category_id/1/menu/58 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี จะต้องมีสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ในรอบปี2562 
o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน http://bangsithong.go.th/public/manual/data/index/menu/198 1.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ http://bangsithong.go.th/public/manual/data/index/menu/198 1.อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบางสีทอง
2.http://bangsithong.go.th/public/deputy/data/index/menu/49 2.อำนาจหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล
3.http://bangsithong.go.th/public/finance/data/index/menu/54 3.อำนาจหน้าที่กองคลัง
4.http://bangsithong.go.th/public/publicwork/data/index/menu/55 4.อำนาจหน้าที่กองช่าง
5.http://bangsithong.go.th/public/healthandenvironment/data/index/menu/178 5.อำนาจกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
6.http://bangsithong.go.th/public/internal/data/index/menu/222 6.อำนาจหน้าที่กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
http://bangsithong.go.th/public/culture/data/index/menu/56 7.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
http://bangsithong.go.th/public/socialwelfare/data/index/menu/57 8.กองสวัสดิการสังคม
o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ http://bangsithong.go.th/public/strengthening/data/index/menu/203 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ จะต้องเป็นสรุปจำนวนผู้มารับ บริการตามภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน
o16 รายงานผลการสารวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลบางสีทอง  http://bangsithong.go.th/public/strengthening/data/index/menu/203 ข้อมูลสรุปผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริการ
o17 E–Service  http://bangsithong.go.th/public/strengthening/data/index/menu/203 ช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับ
o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี http://bangsithong.go.th/public/news/data/detail/news_id/84/menu/132 ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีพร้อมรายละเอียด
o19 รายงานการกำกับติดตาม  http://bangsithong.go.th/public/news/data/detail/news_id/84/menu/132 ข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
o20  

http://bangsithong.go.th/public/news/data/detail/news_id/84/menu/132

http://bangsithong.go.th/public/news/data/detail/news_id/89/menu/132

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ http://bangsithong.go.th/public/rss/egp/listegp/menu/202 1.เมนูผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ  http://bangsithong.go.th/public/rss/egp/listegp/menu/202 1.1สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2563
1.2สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  http://bangsithong.go.th/public/rss/egp/listegp/menu/202 1.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี จะต้องมีสรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของ หน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของ ปีที่ผ่านมา
2. เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563
o23   http://bangsithong.go.th/public/rss/egp/listegp/menu/202 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายปี2563
o24   http://bangsithong.go.th/public/rss/egp/listegp/menu/202 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  http://bangsithong.go.th/UserFiles/File/ilovepdf_merged.pdf

- แผนพัฒนาบุคลากร

- นโยบายการกำกับดูแล

- แผนอัตรากำลัง 3 ปี

o26 วัฒนธรรมทางองค์กร  http://bangsithong.go.th/public/strengthening/data/index/menu/203  วัฒนธรรมทางองค์กร
ระเบียบวิธีการทำงาน  http://bangsithong.go.th/public/plan/data/plan/plan_category_id/10/menu/58  ระเบียบวิธีการทำงาน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต http://bangsithong.go.th/UserFiles/File/ilovepdf_merged(1).pdf  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
การประเมินผลการปฏิบัติงาน http://bangsithong.go.th/UserFiles/File/plan_177_1.pdf  การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การส่งเสริมจริยธรรม http://bangsithong.go.th/UserFiles/File/1.pdf  การส่งเสริมจริยธรรม
แผนเส้นทางความก้าวหน้า http://bangsithong.go.th/UserFiles/File/img-200528095744.pdf  แผนเส้นทางความก้าวหน้า
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล http://bangsithong.go.th/UserFiles/File/plan_178_1.pdf  แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
o27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  http://bangsithong.go.th/UserFiles/File/plan_178_1.pdf  แผนพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล http://bangsithong.go.th/UserFiles/File/plan_177_1.pdf  หลักเกณฑ์การการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล http://bangsithong.go.th/UserFiles/File/111.pdf หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  http://bangsithong.go.th/UserFiles/File/plan_185_1.pdf  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจเช่น หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนค่าตอบแทน
o28 ประเมินความพึงพอใจ http://bangsithong.go.th/UserFiles/File/ilovepdf_merged%20(1)111.pdf  ประเมินความพึงพอใจ
  การรายงานผลการปฏิบัติงาน  http://bangsithong.go.th/UserFiles/File/plan_181_1.pdf  การรายงานผลการปฏิบัติงาน
o29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  http://bangsithong.go.th/UserFiles/File/9996.pdf  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต http://bangsithong.go.th/public/complaint/data/index/menu/124  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจาปี http://bangsithong.go.th/UserFiles/File/img-200708103659.pdf  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจาปี
o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น http://bangsithong.go.th/public/webboard/data/index/menu/105  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม http://bangsithong.go.th/public/councilactivity/data/index/menu/151  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  http://bangsithong.go.th/public/news/data/detail/news_id/78/menu/132/page/1  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  http://bangsithong.go.th/public/news/data/detail/news_id/85/menu/132/page/1  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
o36 ควบคุมภายใน  http://bangsithong.go.th/public/news/data/detail/news_id/77/menu/132  ควบคุมภายใน
o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  http://bangsithong.go.th/public/news/data/detail/news_id/77/menu/132  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 o38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  http://bangsithong.go.th/UserFiles/File/5856.pdf   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o39  แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต  http://bangsithong.go.th/public/news_upload/backend/files_153_1.pdf  แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต
40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน  http://bangsithong.go.th/UserFiles/File/08052020103934.pdf  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  http://bangsithong.go.th/UserFiles/File/img-200508110242.pdf   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  http://bangsithong.go.th/UserFiles/File/img-200526155338.pdf   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  http://bangsithong.go.th/UserFiles/File/plan_192_1.pdf  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
Share on Line
Share on Pinterest