เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางองค์กร การดำเนินกิจกรรมแสดงค่านิยมทัศนคติในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เน้นเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่และเสริมสร้างให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางสีทอง ดำเนินการในปี 2564

Share on Line
Share on Pinterest