เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

 
ประวัติและความเป็นมา

        เทศบาลตำบลบางสีทองจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ  สภาตำบล และเทศบาลตำบล พ.ศ.2537 โดยยกฐานะจากสภาตำบลเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540  สำนักงาน กท. ได้ดำเนินการกำหนดชั้นของเทศบาลตำบลขึ้นใหม่ เป็นองค์การ บริหารส่วนตำบลชั้น 5ต่อมาคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ได้มีมติให้กำหนดขนาดขององค์การบริหาร ส่วนตำบลใหม่ในปี 2545 เทศบาลตำบลบางสีทอง ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วน ตำบลชั้น 5ได้กำหนดให้เป็นเทศบาลตำบลขนาดกลาง
 
      ตราสัญลักษณ์


 
นโยบายการบริหารงาน

        นับจากได้มีการประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศบาลตำบลบางสีทอง  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสีทอง  อย่างเป็นทางการจากคณะ กรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่   16 กันยายน  2552  ซึ่งในครั้งนี้กฎหมายได้กำหนด ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศบาลตำบลโดยตรง  จากผลการเลือกตั้งในครั้ง นี้ถือเป็นฉันทานุมัติจากประชาชนตำบลบางสีทองที่ได้ให้ความไว้วางใจ  ทำให้กระผม และสมาชิกทุกท่านได้มีโอกาสปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการท้องถิ่นในตำบลบางสีทอง  ตามกรอบที่กฎหมายกำหนด  และจะถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการทำงานร่วมกันของ กระผม  และท่านสมาชิกทุกท่าน  จะได้ทำงานร่วมกับภาคราชการ  ภาคเอกชน  และองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม  โดยมีเป้าหมายการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของ ประชาชนตำบลบางสีทองเป็นสำคัญ
 
        ในการบริหารจัดการเทศบาลตำบลบางสีทอง  กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางสีทองและคณะผู้บริหาร  มีความตั้งใจจริงที่จะใช้ความ รู้ความสามารถ  สติปัญญา  และศักยภาพของคณะผู้บริหารที่จะนำพาตำบลบางสีทอง  ให้เป็นตำบลที่ได้รับการยอมรับจากสังคมโดยทั่วไป มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญ  ใช้การส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนา มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  มีการพัฒนา  ฟื้นฟูและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและมีสภาพที่ดีเอื้อประโยชน์ต่อประชาชน  จะรณรงค์ ์ให้ประชาชนช่วยกันรักษาดูแลสิ่งแวดล้อม   มีการรักษาความเป็นเอกลักษณ์ ์ของตำบลบางสีทองทั้งด้านวัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณีไว้
 
        และขอเรียนว่าสภาพทั่วไปของตำบลบางสีทอง มีจุดแข็งในการพัฒนาอยู่หลาย ประการ อาทิ เช่น  การเป็นสังคมเมืองมากกว่าชนบท  ประชาชนมีฐานความรู้ที่ดี  มีสถานที่ในเชิงประวัติศาสตร์อยู่มาก มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่หลากหลาย  เดิมพื้น ที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรม  รวมถึงการมีค่าเฉลี่ยรายได้ที่อยู่ในระดับที่สูง  และหาก ได้มีการปรับกลยุทธ์ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ก็จะยิ่งเพิ่ม คุณค่าของคนในสังคมเป็นทวีคูณ
 
        ในการปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการเทศบาลตำบลบางสีทอง ของกระผม และคณะผู้บริหารจะบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  และยึดถือความสุขของ ประชาชนเป็นสำคัญ  เรียนท่านสมาชิกสภาที่ทรงเกียรติทุกท่านได้ทราบถึงเจตนา รมณ์  ยุทธศาสตร์และนโยบายในการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นในการมีส่วนร่วมของ ประชาชนให้มีโอกาสและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยใช้หลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี  กำหนดแนวทางการใช้ทรัพยากร  ทั้งทรัพยากรมนุษย์  งบประมาณการ บริหารจัดการและวัสดุอุปกรณ์ให้คุ้มค่า  และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุด  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลบางสีทองต่อไป
 
        ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลบางสีทอง  สามารถบรรลุถึงเจตนารมณ์ ภารกิจ ตามที่กล่าวมาข้างต้น กระผมและคณะผู้บริหาร จึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาเทศบาลตำบลบางสีทอง มีการเชื่อม โยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของอำเภอ,  จังหวัด  และนโยบายของประเทศเพื่อ พัฒนาและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนตำบลบางสีทอง  ดังนั้นจึงได้กำหนด นโยบายไว้ดังนี้
 
1. ด้านคุณภาพชีวิต

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬานันทนาการ การบริการสาธารณสุขเพื่อสุขภาพและพลานามัยเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีร่างกายที่แข็งแรง
 2. ส่งเสริมสนับสนุนงานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   
 3. ส่งเสริมให้สถานที่ทางศาสนา  เป็นแหล่งพัฒนาจิตใจของประชาชน
 4. ส่งเสริมหลักประกันสุขภาพของประชาชน  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดี
 5. สนับสนุนการขยายโอกาสให้ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  ได้รับเบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึง
 6. สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย ให้มีความรัก ความสามัคคี  และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

 
2. ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนาธรรมประเพณี

 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่าง ทั่วถึงต่อเนื่อง เสมอภาค และมีคุณภาพ
 2. ส่งเสริมการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ และเพียงพอกับความต้องการ                   
 3. สนับสนุนส่งเสริมโครงการโรงเรียนสีขาว  เพื่อคุณภาพที่ดีของนักเรียน
 4. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนาให้เป็นแหล่งพัฒนาจิตใจของประชาชน
 5. ส่งเสริมและสนับสนุน ฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น

 
3. ด้านเศรษฐกิจ

 1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเสริมรายได้ให้กับประชาชน พร้อมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบลบางสีทองให้เพิ่มมากขึ้น
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้เป็นสินค้าระดับ 5 ดาวเพื่อเป็นการยกระดับ เพิ่มมูลค่าของสินค้าและ บริการ
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนอย่างหลากหลายตามความต้องการของชุมชนให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนได้
 4. ส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่ไม่มีอาชีพให้มีอาชีพ  และผู้มีรายได้น้อยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยประสานกับส่วนราชการและบริษัท
 5. ห้างร้านต่าง ๆ ที่ต้องการคนงาน

 
4. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มศักยภาพการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา อนุรักษ์  ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของประชาชน
 4. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบการกำจัดขยะให้ครบวงจร

 
5. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 1. ส่งเสริมการจัดทำและปรับปรุงโครงการสร้างพื้นฐาน เช่น การคมนาคม ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้มีความเจริญครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
 2. ดำเนินการพัฒนาขุดลอกแหล่งน้ำให้สะอาด เพื่อความสวยงาม และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
 3. ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำทุกหมู่บ้านเพื่อป้องกันท่อระบายน้ำอุดตัน
 4. ดำเนินการจัดทำระบบระบายน้ำ  เช่น จัดสร้างท่อระบายน้ำตามถนนต่าง ๆ

 
6. ด้านการเมืองและบริหาร

 1. สนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐทุกหน่วยงานที่ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยประสานงานนโยบายและขอ
 2. สนับสนุนงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
 3. ประสานงานและให้ความร่วมมือ  ร่วมวางแผนกับหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองท้องถิ่นทุกระดับ
 4. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

         การกำหนดนโยบายที่กระผมได้กล่าวมา ตั้งอยู่บนพื้นฐานการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนตำบลบางสีทองทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยจะบริหารจัดการตามกรอบภารกิจอำนาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและเทศบาลตำบล พ.ศ.2537  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ทุกฉบับ) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องกำหนดอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบสาธารณะของเทศบาลตำบล  รวมถึงระเบียบ  กฎหมาย  ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งกระผมและคณะผู้บริหารทุกท่านจะถือหลักสำคัญในการบริหารเทศบาลตำบลบางสีทองให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนตำบลบางสีทองสืบต่อไป  ขอขอบคุณ

 

Share on Line
Share on Pinterest