เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

 

ลักษณะที่ตั้ง

        ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ  ของอำเภอบางกรวย  อยู่ห่างจากอำเภอ  ประมาณ  5  กิโลเมตร

ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้   
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ตำบลบางกร่างกับตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี
ตำบลบางไผ่  อำเภอเมืองนนทบุรี
ตำบลบางกรวย  อำเภอบางกรวย
ตำบลบางขนุน  อำเภอบางกรวย

 เนื้อที่

         ตำบลบางสีทองทั้งหมดประมาณ   5.8  ตารางกิโลเมตร (1,494  ไร่)
 
ภูมิประเทศ

         ตำบลบางสีทอง เป็นที่ลุ่มอ่างกระทะ พื้นที่ทำการเกษตรปลูกไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ  พืชสวนอื่น ๆ และหมู่บ้านจัดสรร เมื่อถึงฤดูน้ำเหนือบ่าพื้นที่ราบบางส่วนที่ไม่มีเขื่อนกั้นน้ำถูกน้ำท่วมได้รับ ความเสียหาย   ในช่วงปี  2538 –2539  น้ำท่วมทั้งตำบล
 
เขตปกครอง

          เขตปกครอง  มีพื้นที่ทั้งหมด  5.8  ตารางกิโลเมตร  ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบางสีทอง 

ลักษณะสังคม

         ประชากรส่วนใหญ่สามารถอ่านออกเขียนได้  จบการศึกษาภาคบังคับ  ร้อยละ  75  และกำลังศึกษาในระดับต่างๆ อีกร้อยละ  25

 
 การศึกษา
 โรงเรียนประถมศึกษา  4 แห่ง
  - โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 2 แห่ง
    1.โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง
2.โรงเรียนวัดรวก
   
         
  - โรงเรียนเอกชน 2 แห่ง
    1.โรงเรียนประสาทวิทยา
2.โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
   
         
 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
 วัดบางอ้อยช้าง
 วัดโคนอน
2
1
1
แห่ง
แห่ง
แห่ง
         
 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติวัดโคนอน 1 แห่ง
         
 สถาบัน  และองค์กรทางศาสนา
 วัด  5  แห่ง
 
   

- วัดไทร
- วัดบางอ้อยช้าง
- วัดแดงประชาราษฎร์
- วัดรวก
- วัดโคนอน     

 สำนักสงฆ์  - แห่ง

 การสาธารณสุข    โรงพยาบาลของรัฐ

   
 
       
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลบางสีทอง 1 แห่ง

 ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

   
  - สถานีตำรวจ    
- สถานีดับเพลิง
- จุดตรวจ
-
1
2
แห่ง
แห่ง
แห่ง
  - วัดแดงประชาราษฎร์
- แยกบางสีทอง
1
1
แห่ง
แห่ง
 อาชีพ

         โดยทั่วไปของประชาชนเป็นชาวสวน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ  และพนักงานบริษัท รายได้เฉลี่ย    35,000.-  บาท /คน/ป

 หน่วยธุรกิจ  

         ในเขตเทศบาลตำบลบางสีทอง

 
 
 

ลำดับที่

ประเภทกิจการ

จำนวน

หมายเหตุ

1

โรงงาน

6

ม. 3 จำนวน 1 แห่ง, ม. 4 จำนวน 4 แห่ง, ม. 5 จำนวน 1 แห่ง

2

โรงเรียน

2

ม. 3 จำนวน 2  โรงเรียน โรงเรียนประสาทวิทยา
กับ โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา

3

ห้องเช่า

19

ม.1 จำนวน 1 แห่ง, ม.2 จำนวน 6 แห่ง, ม.3 จำนวน 2 แห่ง,
ม.4 จำนวน 4 แห่ง, ม. 5 จำนวน 6 แห่ง

4

กิจการเกี่ยวกับไม้

2

ม.2 จำนวน 1 แห่ง, , ม.4 จำนวน 1 แห่ง

5

กิจการเกี่ยวกับโลหะ

6

ม.2 จำนวน 2 แห่ง, ม.3 จำนวน 3 แห่ง, ม.4 จำนวน 1 แห่ง

6

กิจการค้าขาย

34

ม.1 จำนวน 7 แห่ง, ม.2 จำนวน 2 แห่ง, ม.3 จำนวน 8 แห่ง,
ม.4 จำนวน 9 แห่ง , ม. 5 จำนวน 18 แห่ง

7

อู่ซ่อมรถยนต์

13

ม.1 จำนวน 2 แห่ง, ม.2 จำนวน 3 แห่ง, ม.3 จำนวน 3 แห่ง,
ม.4 จำนวน 2 แห่ง, ม. 5 จำนวน 3 แห่ง

8

กิจการเสริมสวย แต่งผม

5

ม.1 จำนวน 1 แห่ง, ม.3 จำนวน 2 แห่ง, ม.4 จำนวน 1 แห่ง,
ม. 5จำนวน 1 แห่ง

9

ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า

-

 

10

กิจการสะสมของเก่า

5

ม.2 จำนวน 1 แห่ง, ม.3 จำนวน 2 แห่ง, ม.4 จำนวน 1 แห่ง,
ม.5 จำนวน 1 แห่ง

11

กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ

6

ม.2 จำนวน 1 แห่ง, ม.3 จำนวน 2 แห่ง, ม. 5 จำนวน 3 แห่ง

12

ปั๊มน้ำมัน

1

ม.3

13

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

1

ม.2

14

โกดังเก็บของ

1

ม.3

15

โรงพิมพ์

2

ม.1,ม.4

16

คลินิก

2

ม.5 จำนวน 2 แห่ง คลินิกทำฟัน 1 แห่ง คลินิกรักษาสัตว์ 1 แห่ง

17

เสารับสัญญาณและโทรศัพท์สาธารณะ

5

เสารับสัญญาณ ทรูมูฟ 2 ต้น ดีแทค 1  ต้น  TOT 1  ต้น
  ตู้โทรศัพท์ หมู่1-หมู่5 จำนวน 13 ตู้

ที่มา : กองคลัง เทศบาลตำบลบางสีทอง

ลักษณะทรัพยากร

แหล่งน้ำธรรมชาติ (คลอง  39 สาย)

ตารางแสดงข้อมูลทางระบายน้ำธรรมชาติในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางสีทอง

ลำดับที่

ชื่อคลอง

ขนาดความกว้าง

ขนาดความยาว

พื้นที่รวม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
คลองสายบัว
คลองตาเตี่ยม
คลองยายเมี้ยน
คลองวัดไทร หมู่  1
คลองวัดไทร (ซอย 1)
คลองวัดไทร  (ซอย 2)
คลองโพธิ์
คลองตาเทียบ
คลองยายอรุณ
คลองยายจีน
คลองศาลเจ้า
คลองตาทัน
คลองหมอจำปี
คลองข้างบ้านผู้ใหญ่พิมพา
คลองนายอำนวย
คลองตานาม
คลองยายจ่าง
คลองตาหมอวัน
คลองวัดแดง
คลองวัดสนามร้าง
คลองสุขาภิบาล  1
คลองยายขวัญ
คลองวัดรวก
คลองนายสุดใจ
คลองนายช่อ
คลองตาพูน
คลองนายวินัย
คลองนางลมัย
คลองตาหมึก
คลองมหาพงษ์
คลองบางสีทอง
คลองตาจันทร์
คลองวัดโคนอน
คลองยายนี
คลองครูฤทธิ์
คลองตาฉ่อง
คลองหน้าซอยร่วมวงศ์พัฒนา
คลองป้าจุไร
คลองป้าปรางค์
3.00
2.00
1.50
4.50
1.50
1.50
3.50
1.50
1.50
2.50
1.50
1.50
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.50
1.50
2.50
1.50
1.50
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
4.00
1.50
2.00
2.00
2.00
1.50
2.50
2.00
3.00
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
516
110
86
1,127
100
350
667
522
450
968
870
60
906
50
314
350
456
665
1,004
237
220
445
280
80
90
55
202
70
55
123
1,300
200
290
80
420
148
700
50
144
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
1,290
165
107.50
4,226.25
125
437.50
1,834
652.50
562.50
1,936
1,305 
75
1,359
87.50
431.75
481
627
997.50
2,008
444
385
556
350
120
135
82.50
303
105
82.50
184.50
4,550
250
580
180
630
185
1,225
87.50
432
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
 
 การจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสีทอง

         องค์การบริหารส่วนตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พื้นที่ที่รับผิดชอบเป็นหมู่บ้านจัดสรรและชุมชน 

**ข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสีทอง

1. ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลบางสีทอง  สามารถให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย  มีรถจัดเก็บขยะจำนวน  3  คัน  จัดเป็นน้ำหนักประมาณวันละ  10  ตัน

*2. องค์การบริหารส่วนตำบลบางสีทองให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้กำจัดขยะมูลฝอย

 ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม  (แสดงจำนวน และสภาพทางคมนาคม)

  - เส้นทาง คสล.
- เส้นทางลาดยาง
- เส้นทางหินคลุก ลูกรัง ดิน
- ถนนดิน
- ทางเดินเท้า
- สะพานไม้
- เขื่อนกันดิน
19
2
5
1
5
1
1
สาย
สาย
สาย
สาย
แห่ง
แห่ง
เขื่อน

 การโทรคมนาคม

         -  โทรศัพท์ มีทั้งหมด 5 หมู่บ้าน
ตารางแสดงข้อมูลถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางสีทอง ถนนที่เป็นคอนกรีต

ลำดับที่

ชื่อถนน

หมู่ที่

ปีที่ดำเนินการ

ผิวจราจรกว้าง
(เมตร)

ขนาดยาว

พื้นที่รวม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
ซอยวัดแดง
หมู่บ้านเยาวพรรณ
ซอยอุษาเทวี
ซอยร่วมวงศ์พัฒนา
ซอยบุนนาค
ซอยยิ้ม
ซอยวัดรวก
ซอยวัดบางอ้อยช้าง
หมู่บ้านสำเร็จวิลล์
หมู่บ้านเกษราวิลล์
ซอยวัดโคนอน
ซอยแสงรื่น
ซอยสุขมาก
ซอยอัยการ
ซอยลิ้นจี่
ซอยชุมชนวัดไทร
ซอยข้าง อบต.
ซอยชุมชนวัดไทร ซ.4
ซอยอเนกประสงค์
ซอยไชโย
3
3
3
3
4
4
4
2
5
5
5
1
1
4
3
1
1
1
2
4
ปี  2546
-
ปี 2545
-
-
ปี 2545
-
-
-
-
-
-
ปี 2548
ปี 2548
ปี 2549
-
ปี 2546
ปี 2552
ปี 2552
ปี 2554
4 เมตร
6 เมตร
4 เมตร
4 เมตร
4 เมตร
4 เมตร
4 เมตร
4 เมตร
4 เมตร
4 เมตร
4 เมตร
4 เมตร
4 เมตร
4 เมตร
4 เมตร
4 เมตร
4 เมตร
4 เมตร
4 เมตร
4 เมตร
800
1,500
250
600
772
600
1,000
800
150
341
80
600
350
150
250
500
60
70
588
185
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
เมตร
4,000
9,000
1,250
3,000
3,860
3,000
5,000
4,000
750
1,705
400
3,000
1,750
7,500
1,000
2,000
240
280
2,352
740
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
 
เส้นทางเดินเท้า   คสล.

ลำดับที่

ชื่อ

หมู่ที่ 

ผิวจราจรกว้าง (เมตร)

ขนาดยาว (เมตร)

พื้นที่รวม (ตร.ม.)

1.
2.
3.
4.
5.

ชุมชนวัดไทร
ชุมชนบางอ้อยช้าง
ชุมชนวัดแดง
ชุมชนวัดรวก
ชุมชนวัดโคนอน

1
2
3
4
5

1.05
1.05
1.05
1.05
1.05

900
1,500
1,000
500
400

945
1,575
1,050
525
420

 
เส้นทางลาดยาง

ลำดับที่

ชื่อ

หมู่ที่ 

ผิวจราจรกว้าง(เมตร)

ขนาดยาว (เมตร)

พื้นที่รวม (ตร.ม.)

1.
2.

บางกรวย - ไทรน้อย
วัดสำโรง - วัดโคนอน

2 – 5
1 , 5

6
5

2,800
2,100

16,800
10,500

 
เส้นทางลูกรัง  , หินคลุก , ดิน

ลำดับที่

ชื่อ

หมู่ที่ 

ผิวจราจรกว้าง(เมตร)

ขนาดยาว (เมตร)

พื้นที่รวม (ตร.ม.)

1.
2.
3.
4.
5.

ซอยลิ้นจี่
ชุมชนวัดไทร ซอย 3
ซอยเอนกประสงค์ซอยไชโย
ซอยตาจันทร์

3
1
2
4
5

4
4
4
4
4

90
200
20
68
300

360
800
80
272
1,200

 
ตารางแสดงข้อมูลสะพานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางสีทอง สะพาน  คสล.

ลำดับที่

ชื่อสะพาน

ขนาดความกว้าง

ขนาดความยาว

พื้นที่รวม

1.
2.

สะพานวัดไทร
สะพานข้ามคลองวัดไทร

7.00 เมตร
1.05 เมตร

11.00 เมตร
9.00 เมตร

77.00 ตร.ม.
9.45 ตร.ม.

 

สะพาน  ไม้

ลำดับที่

ชื่อสะพาน

ขนาดความกว้าง

ขนาดความยาว

พื้นที่รวม

1.

สะพานข้ามคลองบ้านกำนันเฉลิม

1.40  เมตร

10.00  เมตร

14.00  ตร.ม.

 
ตารางแสดงข้อมูลเขื่อนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางสีทอง

ลำดับที่

ชื่อเขื่อน

ขนาดความกว้าง

ขนาดความยาว

พื้นที่รวม

1.

เขื่อน คสล.ข้างวัดไทร

0.30  เมตร

200 เมตร

-

 

การจัดการขนส่งมวลชน

รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างประจำทาง

  • วัดรวก – ท่าน้ำนนท์
  • หมู่บ้านเยาวพรรณ - ท่าน้ำนนท์
  • แยกพระราม  7  -  แยกวัดบางอ้อยช้าง
 รถยนต์หกล้อรับจ้างประจำทาง
  • อำเภอบางกรวย – ท่าน้ำนนท์
 รถจักรยานยนต์รับจ้าง   จำนวน   2  แห่ง
  • หมู่ที่ 2 หน้าปากซอยวัดบางอ้อยช้าง
  • หมู่ที่ 3 หน้าหมู่บ้านเยาวพรรณ
 การประปา

         มีการใช้น้ำประปาประมาณ   3,867  ครัวเรือน  โดยได้รับบริการจากการประปาบางบัวทอง

 การไฟฟ้า

         มีการใช้ไฟฟ้าประมาณ 3,867  ครัวเรือน  โดยคิดเป็นพื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า ร้อยละ100 ของพื้นที่ทั้งหมด  และมีไฟฟ้าสาธารณะแบบ  HIGH  MAST  ส่องสว่าง  16  จุดได้แก่

 

1.  หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบางสีทอง
3.  หน้าวัดโคนอน 
5.  หน้าปากซอยวัดรวก
7.  หน้าหมู่บ้านเยาวพรรณ
9.  หน้าหมู่บ้านนนทรี  3
11. หน้าหมู่บ้านเกษราวิลล์  
13. ชุมชนวัดไทร  
15. ปากซอยร่วมวงศ์พัฒนา 

2.  ปากซอยแสงรื่น
4.  หน้าหมู่บ้านสำเร็จวิลล์
6.  หน้าวัดแดง 
8.  หน้าหมู่บ้านนนทรี 1
10. หน้าหมู่บ้านปัญฐิญา     
12. หน้าหมู่บ้านรรินธร
14. สามแยกวัดไทร           
16. ปากซอยสุขมาก

 สถานที่ท่องเที่ยว

         วัดบางอ้อยช้าง  หมู่ที่  2

  

Share on Line
Share on Pinterest