เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

 

สำนักปลัด

          มีหน้าที่รับผิดชอบ กำกับดูแล และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัด โดยควบคุมตรวจสอบงานต่าง ๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานนิติกร งานประชาสัมพันธ์งานนโยบายและแผน งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานกิจการสภา งานสารธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาชุมชน งานเลือกตั้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ และมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการดำเนินงานของสำนักปลัด โดยรับผิดชอบการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

         งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 1. ควบคุมตรวจสอบการทำงานและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานต่างๆของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางสีทอง
 2. งานพาณิชย์ งานรัฐพิธีและงานประชาสัมพันธ์
 3. งานธุรการและงานสารบรรณ ร่างหนังสือ โต้ตอบหนังสือและเรื่องนำเสนอผู้บริหาร
 4. จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และจัดทำรายงานการประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบล
 5. จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของสำนักปลัด และทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายของสำนักปลัด
 6. งานควบคุมดูแลรับผิดชอบจัดงานเลี้ยงรับรองการประชุมสัมมนาต่างๆ
 7. งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการประชุมสภา
 8. งานด้านวิชาการ ระบบข้อมูลข่าวสาร ระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 9. งานด้านทะเบียนพาณิชย์ และงานด้านสมาคมฌาปนกิจ
 10. งานธุรการ งานสารบรรณ ร่างหนังสือ โต้ตอบหนังสือและเรื่องนำเสนอผู้บริหาร
 11. งานจัดการทะเบียนคุมคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบล และประกาศของสำนักปลัด
 12. จัดทำทะเบียนตรวจนับวัสดุสำนักงาน และทะเบียนคุมการรับ/การเบิกจ่าย ให้เป็นปัจจุบัน
งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
 1. งานจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และแผนพัฒนาตำบลประจำปีต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 2. งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณต่างๆ
 3. งานขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณต่างๆ
 4. งานพิจารณาโครง/กิจกรรม ที่จะขอรับเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนตำบล
 5. งานพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบล
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 7. งานจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และแผนพัฒนาตำบลประจำปีต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 8. งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณต่างๆ
 9. งานขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณต่างๆ
 10. งานพิจารณาโครง/กิจกรรม ที่จะขอรับเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนตำบล
 11. งานพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบล
งานกฎหมายและคดี/งานบริหารงานบุคคล  มีหน้าที่ดังนี้รับผิดชอบดังนี้
 1. จัดทำข้อบังคับตำบลตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบล
 2. งานดำเนินการรับ/ดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 3. งานจัดทำทะเบียนคุมงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบล
 4. งานด้านดำเนินทางคดีแพ่ง คดีอาญา และทางวินัยของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
 5. งานตรวจสอบความถูกต้องของการขออนุมัติดำเนินการตามข้อบังคับตำบล ก่อนการบังคับใช้
 6. งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบล
 7. งานนิติกรรม/สัญญาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล
 8. งานสวัสดิการของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
 9. งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การประชุม/สัมมนาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล
 10. งานเกี่ยวกับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องราชต่างๆของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล
 11. งานทะเบียนประวัติ ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
 12. งานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 13. งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 14. การจัดทำทะเบียนคุมการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่นๆ
 15. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 16. จัดทำข้อบังคับตำบลตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบล
 17. งานดำเนินการรับ/ดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 18. งานจัดทำทะเบียนคุมงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบล
 19. งานด้านดำเนินทางคดีแพ่ง คดีอาญา และทางวินัยของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
 20. งานตรวจสอบความถูกต้องของการขออนุมัติดำเนินการตามข้อบังคับตำบล ก่อนการบังคับใช้
 21. งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบล
 22. งานนิติกรรม/สัญญาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
 1. งานอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 2. งานช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับภัยต่างๆ
 3. งานรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วนตำบล
 4. การประสานงานในการกู้ภัยต่างๆ
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. งานธุรการ งานสารบรรณ ร่างหนังสือ โต้ตอบหนังสือส่วนงานป้องกันฯ และเรื่องนำเสนอผู้บริหาร
 7. รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง พนักงานทั่วไป ของส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 8. จัดทำทะเบียนตรวจนับวัสดุสำนักงาน และทะเบียนคุมการรับ/การเบิกจ่าย ให้เป็นปัจจุบัน
งานสวัสดิการและสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
 1. งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และผู้พิการ
 2. งานส่งเสริมสุขภาพ
 3. งานข้อมูลรับผิดชอบการจัดทำข้อมูล จปฐ. ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 4. งานฝึกอบรมอาชีพให้กลับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
 5. งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
 6. งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพดำเนินการ
 7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 8. งานข้อมูลรับผิดชอบการจัดทำข้อมูล จปฐ. ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 9. งานฝึกอบรมอาชีพให้กลับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ

เอกสารเพิ่มเติม

 
Share on Line
Share on Pinterest