เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

 

กองช่าง

          มีหน้าที่ความรับผิดชอบ พิจารณา  ศึกษาวิเคราะห์ทำความเห็นเสนอแนะและดำเนินการปฏิบัติงานบริหารงานช่างที่ต้องใช้ความชำนาญ โดยควบคุมงานงานธุรการ การสำรวจ ออกแบบ การตรวจการก่อสร้างงานควบคุมงานอาคาร งานเกี่ยวกับการแผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลการควบคุมและการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานการเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่และน้ำมันเชื้อเพลิง งานสวนสาธารณะ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีส่วนราชการที่แบ่งเป็นงานต่าง ๆ  ดังนี้

 
งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
 1. งานธุรการ เช่น รับ-ส่งหนังสือ งานสารบรรณ และติดต่อประสานงาน เป็นต้น
 2. จัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงิน ดังนี้ ฏีกาเงินเดือนและค่าจ้าง ฏีกาค่าตอบแทน เช่น ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนตำบล ฏีกาค่าใช้สอย และฏีกาอื่น ๆ ของกองช่าง ตามที่ไดรับมอบหมาย
 3. จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและซ่อมแซมทรัพย์สิน
 4. งานควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ ของกองช่าง
งานก่อสร้าง มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติดังต่อไปนี้
 1. งานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน งานก่อสร้าง งานปรับปรุงบูรณะและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณะ
 2. งานเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลการรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมและการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงานการเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง
 3. การสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทศสอบคุณภาพวัสดุงานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบงานก่อสร้างงานควบคุมอาคารให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 4. งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบต่างๆงานการก่อสร้างโดยได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมฯตลอดจนกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การขุดดิน-ถมดินตามพ.ร.บ. ขุดดินและถมดินรวมตลอดถึงเรื่องร้องเรียนและเรื่องอื่นๆในพื้นที่หมู่ที่ 1-5
งานประสานสาธารณูปโภค มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติดังต่อไปนี้
 1. งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
 2. งานไฟฟ้าสาธารณะ งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา งานประปา
 3. การระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง การบำรุงรักษาคูคลองท่อระบายน้ำทำการสำรวจพื้นที่ และโครงการป้องกันน้ำท่วมขัง
 4. การจัดทำแผนโครงการบำรุงรักษาดูแลคลองสาธารณะแผนโครงการล้างท่อระบายน้ำและ แผนการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์เกี่ยวกับการระบายน้ำให้มีความ พร้อมที่จะใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมขังการ ระบายน้ำและจัดตั้งงบประมาณขุดลอกคลอง คูน้ำ สร้างเขื่อน สร้างทำนบ เป็นต้น
 5. งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบต่างๆ งานก่อสร้าง โดยได้รับอนุญาตตามพ.ร.บ. ควบคุม อาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมฯตลอดจนกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การขุดดิน-ถมดินตาม พ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน รวมตลอดถึงเรื่องร้องเรียนและเรื่องอื่นๆในพื้นที่
 6. งานเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอย การดูแลรักษาองค์การบริหารส่วนตำบล
งานออกแบบและควบคุมอาคาร   มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติดังต่อไปนี้
 1. งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์
 2. งานวิศวกรรม การประเมินราคา ร่วมพิจารณากำหนดวางแผนงบประมาณ
 3. งานประเมินราคา งานควบคุมงานก่อสร้างอาคารงานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
 4. งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบต่างๆ งานการก่อสร้างโดยได้รับอนุญาตตามพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมฯตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การขุดดิน-ถมดินตามพ.ร.บ. ขุดดินและถมดินรวมถึงเรื่องร้องเรียนและเรื่องอื่นๆ ในพื้นที่
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
งานผังเมือง มีรายละเอียดของงานและการปฏิบัติดังต่อไปนี้
 1. สำรวจแผนที่ การกำหนด /การวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง
 2. งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง กำหนดแนวเขตที่สาธารณะเพื่อขออนุญาตก่อสร้างอาคารการ ระวางชี้แนวเขตที่สาธารณะร่วมกับสำนักงานที่ดินฯ
 3. งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง กำหนดแนวเขตที่สาธารณะเพื่อขอการครองสิทธิ์ในที่สาธารณะ การบุกรุกที่ดินที่สาธารณะการบุกรุกที่ดินให้เป็นที่สาธารณะดูแลตรวจสอบที่สาธารณะสิ่งสาธารณูปการ เช่น ถนน ทางเท้า คันดิน สะพาน ท่อระบายน้ำ
 4. การตรวจสอบการขอใช้ที่สาธารณะการครอบครองสิทธิ์ในที่สาธารณะขออนุญาตเชื่อมทาง สาธารณะการดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่สาธารณะการดูแลตรวจสอบรักษาที่สาธารณะ/ สิ่งสาธารณูปการ เช่น ถนน ทางเท้า คันดิน สะพาน ท่อระบายน้ำ
 5. งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบต่างๆ งานก่อสร้าง โดยได้รับอนุญาตตามพ.ร.บ. ควบคุม อาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมฯตลอดจนกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การขุดดิน-ถมดินตาม พ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน รวมตลอดถึงเรื่องร้องเรียนและเรื่องอื่นๆในพื้นที่
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เอกสารเพิ่มเติม

 
Share on Line
Share on Pinterest