เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

 

กองการศึกษา

     มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

 1. งานบริหารการศึกษา เช่น งานดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ
 2. งานประสานกิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ
 3. งานส่งเสริมการศึกษา
 4. งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก
 5. งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
 6. งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก
 7. งานติดตามและประเมินผล
 8. งานศูนย์เยาวชน
 9. งานการกีฬา
 10. งานฝึกอบรมและพัฒนาการ
 11. งานศูนย์วัฒนธรรม
 12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารเพิ่มเติม

Share on Line
Share on Pinterest