เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

 1. ให้คำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 2.  ควบคุมบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างภายในส่วนสาธารณสุขฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามระเบียบ แบบแผน นโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสั่งการเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดนนทบุรี รวมทั้งอำนาจหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้
 3.  ควบคุม ดูแลรับผิดชอบพัสดุและการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2538 ในส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 4.  ควบคุมงบประมาณและการเบิกจ่ายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
 5.  รับผิดชอบ ประสานงานสั่งการดูแลควบคุมและตรวจสอบงานที่เป็นปัญหาหรืองานนโยบายสำคัญ ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสีทองสั่งการโดยเฉพาะ

     มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

 1. ารจัดทำแผนงาน/โครงการด้านสาธารณสุข
 2. ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการเก็บขนขยะมูลฝอย
 3. ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการใช้ การซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะและครุภัณฑ์ต่าง ๆ
 4. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 5. ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
 6. งานใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 7. งานใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
 8. งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
 9. งานธุรการ
 10. งานสารบรรณของส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 11. เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 12. งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การเบิกจ่ายงบประมาณ
 13. งานจัดคำสั่งและประกาศ
 14. งานสวัสดิการต่าง ๆ
 15. งานรับคำร้องต่าง ๆ เช่น คำร้องทั่วไป , คำร้องขอถังขยะมูลฝอย , คำร้องตัดต้นไม้
 16. งานธุรการ เช่น รับ-ส่งหนังสือ งานสารบรรณ และติดต่อประสานงาน เป็นต้น
 17. จัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงิน ดังนี้ ฏีกาเงินเดือนและค่าจ้าง ฏีกาค่าตอบแทน เช่น ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าเช่าบ้าน ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนตำบล ฏีกาค่าใช้สอย และฏีกาอื่น ๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้รับมอบหมาย
 18. จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและซ่อมแซมทรัพย์สิน
 19. งานควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 20. งานรับคำร้องต่าง ๆ เช่น คำร้องทั่วไป , คำร้องขอถังขยะมูลฝอย , คำร้องตัดต้นไม้ เป็นต้น

เอกสารเพิ่มเติม

Share on Line
Share on Pinterest