เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนหลังคาเรือน
(หลัง)

จำนวนราษฎร

ชาย

หญิง

รวม

1

วัดไทร

527

667

723

1,390

2

วัดบางอ้อยช้าง

525

587

660

1,247

3

วัดแดงประชาราษฎร์

1,382

1,720

2,074

3,794

4

วัดรวกบางสีทอง

482

751

811

1,562

5

บ้านบางสีทอง

951

740

814

1,554

รวมทั้งสิ้น

3,867

4,465

5,082

9,547

ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอบางกรวย ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2555

ตารางเปรียบเทียบจำนวนประชากรย้อนหลัง  3  ปี  (พ.ศ.2552 – 2554)

ประชากร

ปี2552

ปี2553

ปี 2554

เพศชาย

3,878

4,232

4,370

เพศหญิง

4,450

4,816

4,980

รวม

8,328

9,048

9,350

Share on Line
Share on Pinterest