เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นายพิสิฐ คำหวาย
ผู้อำนวยการกองช่าง
default
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
thumbs
นายวิสารท เพชรเจือสุข
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
thumbs
นายมนตรี ศรีโมรา
วิศวกรโยธา
thumbs
นายพงษ์ชนก สังขรุจน์
เจ้าพนักงานธุรการ (ช่วยราชการกองคลัง)
thumbs
นายสุชาครีย์ สวัสดิศรี
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
thumbs
นายธีรศักดิ์ พลนามอินทร์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
thumbs
นายไมตรี เนียมเส็ง
คนงานทั่วไป
thumbs
นายฉัตรชัย อำนักฆะมะนี
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง
thumbs
นายนิรันดร์ บัวม่วง
คนงานทั่วไป
thumbs
นายศิริชาติ บัวม่วง
คนงานทั่วไป
thumbs
นายวินัย มีฝัก
คนงานทั่วไป
thumbs
นายฉลอง เงินสุภา
คนงานทั่วไป
thumbs
นายทวีศักดิ์ ท้วมพันธ์
คนงานทั่วไป
thumbs
นายปราโมท จันทร์เขียว
คนงานทั่วไป
thumbs
นายวรชัย พรายพัด
คนงานทั่วไป
thumbs
นายสมเกียรติ เหลี่ยมแก้ว
คนงานทั่วไป
thumbs
นายชานินทร์ แสงเงิน
คนงานทั่วไป
thumbs
นายกฤษณพล แสงกริต
คนงานทั่วไป
thumbs
นายธนกฤกษ์ ท้วมพันธ์
คนงานทั่วไป
thumbs
นายอภินันท์ รื่นเอม
คนงานทั่วไป
thumbs
นายแมน บัวม่วง
คนงานทั่วไป
Share on Line
Share on Pinterest