เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นางวันเพ็ญ ปัญญาศิลป์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

thumbs
ว่าง
นักบริหารงานการศึกษา
thumbs
นายพงศธร พลพาแพน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
thumbs
นางวราภรณ์ คำอ้าย
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
thumbs
นางสาวปรารถนา ขันทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นางสาวสังวรณ์ บุตรคาร
ครูชำนาญการ
thumbs
นางสาภาวิณี บุนนาค
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางวิรัญชนา อาจสม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางธนาภรณ์ แก่นแสง
ผู้ดูแลเด็ก
Share on Line
Share on Pinterest