เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นางนพรัตน์ ภู่เสือ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
thumbs
นางรัชตา ธีรโชติชาตรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
thumbs
นายธีรศักดิ์ ควรสุข
นักวิชาการสุขาภิบาล
thumbs
นางปัทมาพร ภู่พัฒนกุล
เจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นางสาวขวัญฤทัย งามรุ่งวิเชียร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
thumbs
นายนพรัตน์ ผลทับทูล
ผู้ช่วยพนักงานธุรการ
thumbs
นายสมบูรณ์ กวินศิริปภาวิน
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นายสมพงษ์ เหมน้อย
พนักงานขับรถขยะ
thumbs
นายโสภณ สายทัน
พนักงานขับรถขยะ
thumbs
นายสมพงษ์ กล่ำเอม
พนักงานขับรถขยะ
thumbs
นายเลิศนุกูล จันทร์ศิริ
พนักงานขับรถขยะ
thumbs
นายประมวล ภูอินทร์ลม
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายสรพงษ์ วงศ์สุวรรณ
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายวิเชียร ถึกขาว
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายบุญรุ่ง จิ๋วเชย
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายเพลิน พิมแสน
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายขวัญชัย เขียวน้อย
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายอนนท์ บำรุงศิลป์
คนงานประจำขับรถขยะ
thumbs
นายชานนท์ แซ่เหลา
คนงานประจำขับรถขยะ
thumbs
นายวีระยุทธ มีเพชร
คนงานประจำขับรถขยะ
thumbs
นายสุชาติ ศรบริสุทธิ์
คนงานประจำขับรถขยะ
thumbs
นายสิทธิชัย ภรมณ์พุ่ม
คนงานประจำขับรถขยะ
thumbs
นายธีระศักดิ์ เปลี่ยนแย้ม
คนงานประจำขับรถขยะ
thumbs
นายคำอ้าย พรหมมินทร์
คนงานประจำขับรถขยะ
thumbs
นายสุรเดช เทพพานิช
คนงานทั่วไป
thumbs
นายเอกราช เหมือนมิ่ง
คนงานประจำรถขยะ
thumbs
นายยงยุทธ คล้ายเที่ยง
คนงานประจำรถขยะ
Share on Line
Share on Pinterest