เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นายชรินโรจน์ วิชัยดิษฐ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

thumbs
นางสาววิไลวรรณ วิไลเลิศ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
thumbs
นางสาวสุคนธา ใจอารีย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
thumbs
นายอนันต์ อินต๊ะใจ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
thumbs
นางสาวสุรีรัตน์ เกิดธารา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
thumbs
นางสาวปาณิศรา ศราธพันธุ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
thumbs
นางสาวอรปรียา ชมสมบัติ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
thumbs
นางสาวสุกญญา ใจจ่าง
คนงานทั่วไป
thumbs
นายภัทรพล บุญมานะ
คนงานทั่วไป
Share on Line
Share on Pinterest