เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นางรัตติยา ปรางแฉ่ง
ประธานสภาเทศบาลตำบลบางสีทอง
โทรศัพท์ : 081 835 0535
thumbs
นางกุลณัฐ วริยากุลธนา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสีทองเขต 1
โทรศัพท์ : 064 997 4516
thumbs
นางสาวปภาภัค นวลมณี
เลขานุการสภา
โทรศัพท์ : 085-955-4415
thumbs
นายณฐภัทร วงค์สุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสีทองเขต 1
โทรศัพท์ : 089 914 9159
thumbs
นายทองดี นามสพรรค
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสีทองเขต 1
โทรศัพท์ : 063 495 9263
thumbs
นางสาวพรสมบูรณ์ แสงรื่น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสีทองเขต 1
โทรศัพท์ : 081 251 0233
thumbs
นายวินัย สิงห์ทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสีทองเขต 1
โทรศัพท์ : 061 789 0688
thumbs
นายอดิสัย เจริญสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสีทองเขต 2
โทรศัพท์ : 089 305 3093
thumbs
นางจันทิมา วันชาญเวช
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบางสีทอง
โทรศัพท์ : 084 663 6634
thumbs
นายวีระยุทธ์ แก้วขาว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสีทองเขต 2
โทรศัพท์ : 087 347 5323
thumbs
นางกันยารัตน์ นาคสุวรรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสีทองเขต 2
โทรศัพท์ : 091 751 8175
thumbs
นางกันยารัตน์ นาคสุวรรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสีทองเขต 2
โทรศัพท์ : 091 751 8175
thumbs
นายประสงค์ เกิดเกษ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสีทองเขต 2
โทรศัพท์ : 087 105 5994
thumbs
นายวิโชติ เปี่ยมเจียก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสีทองเขต 2
โทรศัพท์ : 081 401 1954
Share on Line
Share on Pinterest