เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นายชรินโรจน์ วิชัยดิษฐ
หัวหน้าสำนักปลัด
thumbs
นางวันเพ็ญ ปัญญาศิลป์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
thumbs
นายยุทธิชัย บุญมา
หัวหน้าฝ่ายงานป้องกันและรักษาความสงบ
thumbs
นางสาวพรรณธร เป้าหมั่น
นิติกร
thumbs
นายสสิพงศ์ นิยมลาภ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
thumbs
นางสาวรภัสศา พลรัตน์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
thumbs
นายอรรถวุฒิ พวงเพชร
นักจัดการงานทั่วไป
thumbs
นางสาวนันท์ธนา นุ่มประไพ
นักจัดการงานทั่วไป (ลูกจ้างประจำ)
thumbs
นางสาววรารัตน์ โสขุมา
นักทรัพยากรบุคคล
thumbs
นางสาวกาญจนา แขไข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
thumbs
นางสาวปณรัศม์ วันชาญเวช
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
thumbs
นายศักดิ์ดา คงคุ้ม
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
thumbs
นายชาญณรงค์ วรรณ์นาค
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
thumbs
นางสาววราภรณ์ เนยกัญญา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
thumbs
นางสาวเนติมา บุนนาค
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
thumbs
นางสาวปิยพร สายน้ำเย็น
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
thumbs
นางสาวณัฐธิดา นันทพันธ์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
thumbs
นายรัชดา เกิดเกษ
ผู้ช่วยนิติกร
thumbs
นางสาวพานิดา กลิ่นสะระ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
thumbs
นางสาวศิริญา ดีคง
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
thumbs
นางสาวจินต์จุฑา เจนจรัสอารี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
thumbs
นางสาววิวรรณ เวียงลอ
คนงาน
thumbs
นายสมศักด์ คล้ายจู
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นายวรากร แจ้งไข่
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นายศุภชัย สัตยาลักษณ์
พนักงานขับรถดับเพลิง
thumbs
นายสุนทร ชมภูศรี
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นายเฉลิมศักดิ์ น้อยวัฒนะ
พนักงานขับรถดับเพลิง
thumbs
นายสุธาวัฒน์ เกิดเกษ
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายประทีป ปัตตพงษ์
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายฉลองชัย น้อยวัฒนะ
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายธนาธิป มัธยัสถ์
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายพิทยา โตเฟื่อง
พนักงานดับเพลิง
thumbs
นายชนะพงษ์ ประไพเพชน์
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นายนฤเทพ ปริยแก้วฟ้า
พนักงานขับรถดับเพลิง
thumbs
นายกรวิชญ์ รักปัญญา
พนักงานดับเพลิง
Share on Line
Share on Pinterest