เทศบาลตำบลบางสีทอง เทศบาลตำบลบางสีทอง Bangsithong Subdistrict Municipality
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นางสาวจิราภรณ์ หิรัญโรจน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
thumbs
นางเพ็ญวิภา บุญธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชี
thumbs
นางสาววัชราภรณ์ นิลภูศรี
เจ้าพนักงานพัสดุ
thumbs
นายวรเทพ กล่อมเปลี่ยน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
thumbs
นางสาวชฎาธิป นุ่มประไพ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
thumbs
นางสาววรินทร หะนิลนี
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
thumbs
นางวิรากร เหมน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
thumbs
นางสาวปรียาดา เฉลยทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
thumbs
นายเขมกุลกรณ์ ทรัพย์แสนดี
พนักงานขับรถยนต์
Share on Line
Share on Pinterest