ชื่อ
: นายปราโมทย์ ขันทอง
ตำแหน่ง
: ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1