ชื่อ
: นางสุนี พัฒนะกุลพงศ์
ตำแหน่ง
: ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3