ชื่อ
: นายเอกราช เหมือนมิ่ง
ตำแหน่ง
: คนงานประจำรถขยะ