ชื่อ
: นายพงษ์ชนก สังขรุจน์
ตำแหน่ง
: เจ้าพนักงานธุรการ (ช่วยราชการกองคลัง)