ชื่อ
: นายชรินโรจน์ วิชัยดิษฐ
ตำแหน่ง
: หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม