ชื่อ
: นายธีรศักดิ์ พลนามอินทร์
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า