ชื่อ
: นายสมเกียรติ เหลี่ยมแก้ว
ตำแหน่ง
: คนงานทั่วไป