ชื่อ
: นายชานนท์ แซ่เหลา
ตำแหน่ง
: คนงานประจำขับรถขยะ