ชื่อ
: นายวีระยุทธ มีเพชร
ตำแหน่ง
: คนงานประจำขับรถขยะ