ชื่อ
: นายธีระศักดิ์ เปลี่ยนแย้ม
ตำแหน่ง
: คนงานประจำขับรถขยะ