ชื่อ
: นางสาวกาญจนา แขไข
ตำแหน่ง
: นักวิชาการคอมพิวเตอร์