ชื่อ
: นายสุชาครีย์ สวัสดิศรี
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ