ชื่อ
: นายยงยุทธ คล้ายเที่ยง
ตำแหน่ง
: คนงานประจำรถขยะ