ชื่อ
: นายยุทธิชัย บุญมา
ตำแหน่ง
: หัวหน้าฝ่ายงานป้องกันและรักษาความสงบ