ชื่อ
: นายยอดศักดิ์ สุขโรจณี
ตำแหน่ง
: รองนายกเทศมนตรีตำบลบางสีทอง
โทรศัพท์ : 083 659 5991