ชื่อ
: นายปราโมทย์ ขันทอง
ตำแหน่ง
: ทีปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางสีทอง
โทรศัพท์ : 082 408 2118