ชื่อ
: นางรัตติยา ปรางแฉ่ง
ตำแหน่ง
: ประธานสภาเทศบาลตำบลบางสีทอง
โทรศัพท์ : 081 835 0535