ชื่อ
: นายณฐภัทร วงค์สุวรรณ
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสีทองเขต 1
โทรศัพท์ : 089 914 9159