ชื่อ
: นายทองดี นามสพรรค
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสีทองเขต 1
โทรศัพท์ : 063 495 9263