ชื่อ
: นางสาวพรสมบูรณ์ แสงรื่น
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสีทองเขต 1
โทรศัพท์ : 081 251 0233