ชื่อ
: นายอดิสัย เจริญสุข
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสีทองเขต 2
โทรศัพท์ : 089 305 3093